Aktualności i komunikaty


27-05-2019

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 2019 r.

Zarząd Koronowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koronowie działając na podstwie § 26 ust. 1 i § 27 statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w jednej części w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1 (wejście od ul. Farnej) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i wybór prezydium.
2. Przyjęcie porządlku obrad.
3. Wybór komisji:
- mandatowo - skrutacyjnej,
- wnioskowej.
4. Przedstawienie sprawozdań za 2018 r.:
             - z działalności Rady Nadzorczej;
             - z działalności Zarządu wraz z informacja o wykonaniu uchwał i wniosków;
             - finansowego.
5. Przedstawienie wniosku dotyczącego określenia najwyższej sumy zobowiązań.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
7. Informacja Rady Nadzorczej dotycząca wniosków z przeprowadzonej w 2018 r. lustracji.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
            1) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r.;
            2) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 r.;
            3) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.;
            4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 r.;
            5) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r.;
            6) określenie najwyższej sumy zobowiązań;
            7) zgody na zamianę nieruchomości z Gminą Koronowo;
            8) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej.
12. Zakończenie obrad.

Sprawozdania za 2018 r. oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, z kórymi członkowie Spółdzielni mogą się zapoznać, są wyłożone w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Pomianowskiego 5 w Koronowie.

Projekt graficzny: Mateusz Kozicki © 2008, Wykonanie strony: Zakład Informatyki Stosowanej s.c. © 2008