Zasady ochrony danych osobowych


          Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Koronowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koronowie informuje, że :

1)  Administratorem Państwa danych osobowych jest Koronowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koronowie - siedziba: 86-010 Koronowo, ul. Pomianowskiego 5.

2)   Dane osobowe przetwarzane są przez Spółdzielnię, jako administratora danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1560), ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1222 z późn. zm.) oraz Statutem Koronowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koronowie.

3)   Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Koronowską Spółdzielnię Mieszkaniową w Koronowie, w tym profilowaniu.

4)      Osobie, której danymi administruje Spółdzielnia przysługują następujące prawa:

a)       dostępu do dotyczących jej danych oraz otrzymania ich kopii,

b)      sprostowania (poprawiania) danych,

c)       usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

d)      do ograniczenia przetwarzania danych,

e)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f)       wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt  21 RODO..

2.   Spółdzielnia, jako administrator danych osobowych, przechowywuje dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa spółdzielczego i gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na danych zawartych w zasobach informacyjnych Koronowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koronowie.

3.    Dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym ze Spółdzielnią umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, podmioty dokonujące odczytów i rozliczenia mediów, firmy dokonujące przeglądów instalacji oraz firmy dokonujące napraw usterek / usuwania skutków awarii.


Wykaz podmiotów związanych ze Spółdzielnią umowami powierzenia przetwarzania danych


Projekt graficzny: Mateusz Kozicki © 2008, Wykonanie strony: Zakład Informatyki Stosowanej s.c. © 2008