Informacje w sprawie stawek za wywóz odpadów obowiązujących od dnia 01.07.2013 r.

Zarząd Koronowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej prosi o wypełnienie oświadczenia dotyczącego ilości osób zamieszkujących w lokalu i niezwłoczny zwrot do biura zarządu spółdzielni (pokój nr 4 lub o wrzucenie do skrzynki podawczej zamontowanej przy wejściu). Oświadczenie będzie podstawą do naliczenia opłaty za wywóz nieczystości. Jeżeli stan prawny nie ulegnie zmianie to od dnia 01.07.2013 r. będą obowiązywały w całym kraju nowe zasady gospodarki odpadami. Zbiórką odpadów będą zajmowały się gminy, które w drodze przetargu wyłonią firmy odbierające z posesji odpady. W przypadku gminy Koronowo Rada Miejska podjęła w dniu 28.12.2012 r. uchwałę nr XXX/290/12, która określa wysokość odpłatności i stawki za wywóz odpadów. Dla zasobów takich jak budynki administrowane przez naszą spółdzielnię przyjęto stawkę miesięczną od 1 osoby w wysokości:
a) 18,00 zł za odpady zmieszane
b) 9,10 zł za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości będzie składała gminie deklaracje, w których określi ilość osób zamieszkujących poszczególne budynki i sposób gromadzenia odpadów (czy zmieszane – wtedy stawka 18,00 zł/osobę, czy zbierane selektywnie – wtedy stawka 9,10 zł/osobę).
Punkty gromadzenia odpadów na terenie naszych osiedli zostaną wyposażone w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów: żółte – przeznaczone dla papieru, tworzyw sztucznych i metalu; zielone -dla szkła; brązowe – dla odpadów roślinnych, spożywczych oraz oddzielny pojemnik dla odpadów zmieszanych.
Zarząd KSM w miesiącu marcu br. złoży w gminie pierwsze deklaracje dot. ilości osób i sposobu gromadzenia odpadów. Intencją naszą jest, aby wszyscy mieszkańcy naszych budynków segregowali odpady, a co za tym idzie ponosili niższe koszty za ich wywóz. Zarząd KSM złoży zatem deklaracje, w których zaznaczy, iż odpady będą zbierane w sposób selektywny (stawka 9,10 zł/m-c od 1 osoby). Jeśli jednak nasi mieszkańcy nie będą stosować się do zasad selektywnej zbiórki odpadów, to w konsekwencji stawka za wywóz zostanie przez Gminę Koronowo podniesiona do 18.00 zł/m-c od osoby. Apelujemy zatem do wszystkich mieszkańców o prowadzenie od dnia 01.07.2013 r. selekcji odpadów.

Wzór oświadczenia można pobrać na naszej stronie internetowej w zakładce dokumenty do pobrania.