Aktualności i komunikaty


21-09-2020

Poszukiwany pracownik na stanowisko konserwatora

Koronowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koronowie poszukuje pracownika na pełen etat na stanowisko konserwatora.
Wymagania:
- umiejętność wykoniania drobnych robót ogólnobudowlanych oraz podstawowych napraw instalacji wodnych i kanalizacyjnych;
- umiejętność pracy w zespole i z klientem;
- sumienność;
Prawo jazdy w kategorii T lub B+E będzie dodatkowym atutem.
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie CV osobiście lub mailowo na adres: sekreteriat@koronowskasm.pl.

INFORMACJA DLA OSÓB PRZESYŁAJĄCYCH CV/MATERIAŁY REKRUTACYJNE

Koronowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO), informuje Panią / Pana, że:

1)     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem się Pani / Pana o pracę jest Koronowska Spółdzielnia Mieszkaniowa - siedziba: 86-010 Koronowo, ul. Pomianowskiego 5, KRS: 0000171003, NIP: 5540312154, REGON: 000483435.

2)     Cele przetwarzania Pani / Pana danych  osobowych związane są wyłącznie z rozpatrzeniem kandydatury przez potencjalnego pracodawcę w zakresie, który udostępniła Pani / udostępnił Pan Spółdzielni określone są w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) oraz wynikają z wyrażonej dobrowolnie przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie  przekazanych danych w celach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

3)     Podanie przez Panią / Pana danych osobowych Spółdzielni, jako potencjalnemu pracodawcy, ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Administratora Danych Pani / Pana kandydatury, jako osoby zainteresowanej podjęciem pracy w Spółdzielni.

4)     Dotyczące Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Spółdzielnię, w tym profilowaniu.

5)     Przysługują Pani / Panu prawa:

-         dostępu do dotyczących Pani / Pana danych oraz otrzymania ich kopii,

-         sprostowania (poprawiania) danych,

-         usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

-         do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),

-         do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

-         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),

-         wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5)     Administrator Danych Osobowych przechowywał będzie dotyczące Pani / Pana dane osobowe przez okres wskazany w przywołanych wyżej przepisach prawa pracy, a w przypadku niezatrudnienia mnie przez okres nie dłuższy niż 90 dni od daty przekazania przez Panią / Pana informacji o charakterze rekrutacyjnym.

6)     Dotyczące Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym ze Spółdzielnią – firmy informatyczne, kancelarie prawne.

7)     Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

8)     W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować: telefonicznie: (52) 382 22 28, drogą elektroniczną: sekretariat@koronowskasm.pl lub osobiście w siedzibie Spółdzielni.


Projekt graficzny: Mateusz Kozicki © 2008, Wykonanie strony: Zakład Informatyki Stosowanej s.c. © 2008