Uchwała w sprawie stawki opłat za korzystanie z pralni

Uchwała nr 17

Rady Nadzorczej Koronowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koronowie z dn. 18.11.2010 r. w sprawie: stawki opłat za korzystanie z pralni. Na podstawie § 25 ust. 6 Regulaminu Porządku Domowego i Współżycia Mieszkańców oraz Zasad Używania Lokali Koronowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koronowie, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§  1

Począwszy od dnia 01.12.2010 r. wprowadza się stawkę opłat za korzystanie z pralni w wysokości 8,05 zł za dobę plus koszt zużycia wody według wskazań wodomierzy.

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi KSM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.